Director: Mikhail Lipovoy
Screenwriter: Sergey Kondryakov
DoP: Ruben Shakhbazyantc
Editor: Mikhail Lipovoy, Dmitry Papizh
Colorist: Mikhail Lipovoy

Principal director, director of Povetkin vs Perez Boxing fight show: Alexey Sechenov
Production: sechenov.com
vsenabox.ru
2015